Đáp án môn Lịch sử thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Xuất bản: 27/06/2019 - Cập nhật: 02/07/2019 - Tác giả:

Tổng hợp đáp án tham khảo môn Lịch sử tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 tất cả 24 mã đề : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Đáp án chính thức đề thi môn Lịch sử tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được Bộ GD&ĐT công bố chi tiết tất cả các mã đề dành cho các em học sinh và phụ huynh so sánh.

Đáp án môn Lịch sử thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 301

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21D31A
2D12A22B32C
3D13B23A33B
4B14A24A34A
5B15B25D35D
6D16C26D36A
7D17B27B37D
8D18B28A38B
9C19D29A39A
10D20A30D40B

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 302

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21B31C
2B12D22A32B
3C13A23C33A
4A14B24B34A
5D15A25C35B
6B16A26B36C
7C17D27B37A
8A18D28A38C
9B19A29C39B
10B20C30C40C

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 303

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21B31B
2C12C22C32B
3D13D23D33A
4A14C24A34C
5B15B25A35D
6B16C26C36B
7A17C27D37B
8D18B28C38B
9D19D29C39D
10B20D30D40B

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 304

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11C21A31A
2D12A22B32D
3B13D23D33C
4A14B24A34A
5D15D25A35B
6D16A26D36B
7A17A27B37A
8A18A28B38B
9D19C29A39D
10B20D30C40D

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Lịch sử tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 304

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 305

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11B21A31C
2A12C22D32C
3C13D23D33C
4A14C24D34D
5B15A25A35C
6A16C26B36B
7D17A27C37B
8A18B28A38D
9A19D29C39C
10B20C30A40D

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Lịch sử tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 305

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 306

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21C31C
2A12D22A32D
3A13D23C33A
4C14A24B34C
5D15B25C35C
6D16D26D36B
7C17C27C37A
8D18D28C38A
9D19A29A39B
10A20A30D40C

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 307

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21D  31C
2B12C22B32B
3C13B23A33C
4C14B24C34B
5A15D25C35D
6A16A26D36C
7B17D27C37A
8B18D28D38B
9B19C29C39C
10A20A30B40A

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Lịch sử tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 307

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 308

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21D31B
2C12A22B32B
3D13D23B33C
4C14A24D34B
5C15A25B35D
6A16A26B36C
7D17D27C37C
8C18C28D38B
9B19D29D39A
10A20C30B40B

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 309

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21B31C
2D12D22C32B
3A13A23C33A
4B14C24B34D
5D15D25B35A
6A16D26D36A
7C17C27C37C
8A18D28D38D
9B19C29B39A
10A20D30D40D

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Lịch sử tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 309

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 310

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31A
2B12A22B32C
3B13B23C33B
4D14D24B34C
5C15B25B35C
6A16C26B36A
7B17C27A37B
8A18D28B38B
9C19C29C39C
10A20A30A40C

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 311

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11B21B31C
2B12A22C32C
3D13B23C33B
4C14C24B34D
5A15B25D35A
6A16A26A36A
7A17C27A37C
8D18C28B38D
9D19C29B39D
10A20B30C40B

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 312

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21A31D
2C12A22C32B
3D13C23B33D
4B14B24A34D
5A15C25B35A
6B16D26D36B
7A17A27B37C
8D18D28C38B
9A19D29B39A
10A20C30A40B

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 313

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21A31C
2D12B22D32C
3A13A23C33B
4B14D24B34B
5A15A25C35A
6C16D26D36A
7C17B27D37A
8D18D28B38C
9A19C29D39C
10D20B30D40C

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 314

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21D31D
2A12B22B32A
3D13A23A33D
4C14B24C34B
5A15C25C35A
6B16B26B36D
7B17C27C37A
8A18A28A38B
9B19C29A39D
10D20C30C40D

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 315

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21C31A
2D12C22B32C
3B13A23A33B
4B14C24D34B
5C15C25D35D
6A16C26C36A
7C17B27B37B
8B18D28D38C
9B19D29A39A
10C20D30D40C

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Lịch sử tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 315

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 316

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21C31C
2C12A22B32A
3D13C23B33B
4D14D24D34D
5B15B25A35C
6B16A26D36A
7D17C27C37C
8A18A28C38B
9A19A29C39D
10A20C30D40D

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 317

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11C21D31D
2A12A22B32A
3D13A23A33B
4D14C24B34A
5C15B25C35A
6D16C26B36D
7B17C27A37A
8C18D28B38C
9D19C29C39C
10A20B30D40D

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 318

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11B21A31C
2C12C22B32A
3B13A23D33C
4B14B24D34B
5A15D25C35C
6B16D26B36B
7C17D27D37A
8B18A28C38A
9A19C29C39D
10A20D30B40D

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 319

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21A31C
2A12C22C32B
3A13A23D33D
4A14B24C34C
5B15A25B35A
6C16B26C36D
7B17A27B37A
8C18B28B38C
9D19A29C39D
10A20D30D40C

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn Lịch sử tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 319

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 320

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11D21B31D
2C12D22C32A
3D13B23C33B
4D14C24B34C
5C15D25D35C
6C16C26A36A
7A17A27A37B
8B18A28D38D
9C19B29C39B
10A20B30A40D

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 321

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21D31A
2C12C22B32C
3D13A23A33A
4A14B24B34D
5C15D25C35B
6D16D26A36A
7B17C27D37A
8B18B28C38A
9D19C29B39D
10B20D30A40D

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 322

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11A21B31D
2A12A22C32B
3C13A23C33D
4A14D24D34B
5C15B25C35C
6B16D26D36A
7B17A27A37A
8D18D28D38D
9B19D29C39B
10C20D30D40A

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 323

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21A31C
2A12C22B32B
3B13A23C33C
4C14A24B34D
5C15B25A35C
6B16D26A36C
7A17A27D37B
8D18B28B38C
9C19A29D39D
10B20C30D40D

Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2019 đề 324

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A21D31C
2C12A22D32A
3C13D23C33D
4D14D24C34A
5A15A25D35C
6A16C26B36C
7B17C27A37C
8B18D28C38B
9D19D29A39B
10B20B30B40A

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn Lịch sử tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 324

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM