Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Xuất bản ngày 02/07/2019 - Tác giả:

Tổng hợp đáp án tham khảo môn Giáo dục công dân tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 tất cả 24 mã đề : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Đáp án chính thức đề thi môn Giáo dục công dân tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được Bộ GD&ĐT công bố chi tiết tất cả các mã đề dành cho các em học sinh và phụ huynh so sánh.

Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề

>> Đáp án tất cả các mã đề môn Lịch sử THPT Quốc gia 2019

>> Đáp án 24 mã đề môn Địa lý THPT Quốc gia 2019

Nếu như các em không check được đáp án của mình thì các em có thể check đáp án theo các nhóm sau:

  • Nhóm 1: 301; 307; 309; 315; 317; 323
  • Nhóm 2: 302; 308; 310; 316; 318; 324
  • Nhóm 3: 303; 305; 311; 313; 319; 321
  • Nhóm 4: 304; 306; 312; 314; 320; 322

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 301

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91C101A111C
82D92A102A112A
83A93A103C113D
84D94D104B114D
85C95B105A115A
86C96D106D116C
87A97C107D117D
88D98D108A118C
89B99C109A119C
90A100B110C120A

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 301

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 302

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91B101D111B
82B92A102A112B
83B93A103D113C
84D94C104C114A
85D95B105C115B
86C96B106B116D
87A97C107D117A
88A98A108D118A
89C99D109B119B
90D100B110A120A

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 302

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 303

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91B101B111C
82D92D102B112A
83A93A103C113A
84D94D104B114D
85A95B105D115B
86B96C106D116A
87D97A107C117D
88B98A108C118A
89C99B109A119D
90A100C110C120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 304

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91C101C111C
82D92D102B112D
83C93C103A113A
84B94A104D114B
85C95D105A115C
86C96B106B116B
87A97B107A117C
88B98B108C118C
89D99D109A119B
90B100A110A120A

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 305

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91D101C111A
82D92A102D112D
83A93B103C113A
84C94C104A114C
85B95A105B115C
86C96B106B116B
87A97A107C117A
88C98D108C118D
89D99C109B119D
90D100B110D120A

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 306

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91A101D111B
82B92B102B112D
83D93B103D113D
84A94D104C114D
85C95C105B115B
86D96A106C116C
87C97C107B117B
88C98A108C118D
89B99C109B119B
90D100B110C120D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 307

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91C101D111B
82B92A102B112B
83A93A103D113C
84B94A104D114D
85A95B105C115D
86C96C106B116D
87D97C107D117B
88A98A108B118C
89B99D109C119D
90B100B110D120C

Đáp án đề thi GDCD THPTQG 2019 mã đề 308

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91A101A111B
82B92B102B112A
83A93B103A113D
84A94D104D114B
85D95A105B115A
86D96A106D116B
87C97D107A117D
88C98B108B118C
89D99D109C119D
90B100A110A120D

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 308

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 309

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91D101D111A
82C92C102A112A
83B93C103B113D
84C94D104C114C
85C95B105D115A
86A96B106A116D
87B97C107C117C
88D98A108A118A
89D99D109D119C
90A100A110C120C

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 310

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91B101D111C
82C92C102C112A
83C93B103D113C
84C94A104D114B
85A95A105A115C
86C96C106D116B
87B97B107B117B
88D98D108B118C
89B99D109B119A
90C100A110A120D

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 310

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 311

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91B101D111A
82D92C102C112B
83A93A103A113C
84C94B104D114B
85C95A105A115D
86A96A106A116D
87C97D107B117C
88B98C108D118A
89C99B109C119B
90C100D110D120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 312

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91B101B111B
82C92D102A112C
83D93B103A113C
84A94B104C114B
85A95C105A115A
86A96D106D116B
87C97B107A117B
88A98C108C118C
89B99D109A119C
90B100B110C120C

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 312

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 313

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91A101D111B
82A92C102A112A
83C93D103B113A
84C94B104C114C
85B95D105A115C
86A96A106C116C
87B97C107B117A
88C98D108D118C
89D99A109C119B
90B100B110A120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 314

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91D101A111C
82A92C102D112D
83B93A103C113A
84C94A104B114C
85D95D105C115C
86C96A106D116D
87A97B107C117A
88B98B108B118C
89D99D109D119C
90A100A110A120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 315

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91B101A111A
82A92A102B112C
83C93B103B113C
84B94D104A114B
85D95C105C115A
86B96C106A116C
87D97A107C117A
88B98C108B118C
89C99D109B119A
90A100B110A120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 316

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91B101D111A
82A92D102C112D
83A93A103D113D
84C94D104C114C
85D95A105B115A
86C96D106D116B
87B97D107B117B
88A98A108D118A
89B99C109A119B
90C100C110C120D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 317

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91D101A111C
82A92C102D112A
83C93B103A113C
84A94A104C114B
85D95D105B115D
86C96B106B116D
87A97A107A117D
88C98B108B118C
89C99C109D119B
90C100D110B120D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 318

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91A101C111C
82A92A102B112B
83D93A103B113C
84B94B104D114D
85D95B105B115C
86D96D106D116C
87D97C107A117D
88C98D108A118B
89B99C109B119C
90C100C110D120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 319

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91A101C111D
82A92B102C112D
83C93A103B113A
84B94D104D114B
85A95A105C115A
86A96A106D116D
87B97B107D117A
88D98D108A118B
89A99D109B119B
90D100D110A120A

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 320

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81B91B101B111D
82B92C102A112C
83B93A103C113D
84D94A104B114A
85D95B105C115A
86A96C106A116C
87B97D107B117C
88C98D108C118A
89D99A109B119C
90D100A110B120D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 321

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81A91D101D111B
82C92C102A112D
83C93D103B113B
84B94C104C114C
85A95D105C115A
86B96D106B116D
87C97C107C117A
88B98D108A118D
89A99B109A119B
90C100D110A120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 322

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81C91A101D111A
82B92B102D112D
83C93C103B113B
84D94B104D114A
85C95A105D115B
86C96A106C116D
87A97D107D117A
88D98B108D118C
89D99A109C119B
90A100C110A120B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 323

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91D101D111C
82D92D102B112A
83B93A103B113A
84C94B104A114D
85D95A105C115C
86C96B106A116D
87C97B107C117C
88B98D108A118A
89D99B109D119D
90C100A110A120D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 324

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
81D91A101B111D
82C92D102C112C
83C93A103D113A
84D94B104C114A
85D95A105A115B
86C96B106D116C
87D97B107D117C
88B98A108D118A
89A99B109B119B
90A100B110D120B

Đề thi và đáp án THPQG 2019 môn Giáo dục công dân trên đây do Đọc tài liệu thực hiện để các em học sinh cùng quý phụ huynh, thầy cô giáo tham khảo. 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM