Đáp án đề thi Toán mã đề 104 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 104 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức

trang 1 đề toán mã 104 THPTQG năm 2018
trang 2 đề toán mã 104 THPTQG năm 2018
trang 3 đề toán mã 104 THPTQG năm 2018
trang 4 đề toán mã 104 THPTQG năm 2018

trang 5 đề toán mã 104 THPTQG năm 2018
 

Đáp án tham khảo:

1 C 11 A 21 A 31 D 41 C
2 C 12 C 22 C 32 A 42 B
3 D 13 A 23 C 33 D 43 A
4 D 14 C 24 B 34 D 44 D
5 A 15 B 25 D 35 A 45 D
6 B 16 D 26 A 36 A 46 B
7 B 17 A 27 C 37 A 47 D
8 A 18 B 28 B 38 C 48 C
9 D 19 D 29 B 39 B 49 A
10 B 20 D 30 C 40 A 50 A

Back to top