Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước

Câu 2 trang 60 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 60 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 27 trang 60 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử Hoàn thành thống nhất đất nước năm 1976

Câu 1 trang 60 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 60 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 27 trang 60 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử Hoàn thành thống nhất đất nước năm 1976