Bài 28: Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Câu 3 trang 62 Lịch Sử 5

Câu 3 trang 62 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 3 bài 28 trang 62 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Câu 2 trang 62 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 62 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 28 trang 62 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Câu 1 trang 62 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 62 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 28 trang 62 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học lịch sử Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình