Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 10

Trả lời câu 3 trang 101 SGK sinh 10: Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra?

Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 10

Trả lời câu 2 trang 101 SGK sinh 10: Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

X