Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Bài 3 trang 33 sgk GDCD 9

Bài 3 trang 33 sgk GDCD 9

Đáp án bài 3 trang 33 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 ví dụ thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả..

Bài 2 trang 33 sgk GDCD 9

Bài 2 trang 33 sgk GDCD 9

Đáp án bài 2 trang 33 sách giáo khoa gdcd 9 làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả...

Bài 1 trang 33 sgk GDCD 9

Bài 1 trang 33 sgk GDCD 9

Đáp án bài 1 trang 33 sách giáo khoa gdcd 9 Hà thường sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập một cách hợp lí, vì vậy đã đạt được kết quả cao trong học tập....