Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Bài 4 trang 23 sgk GDCD 9

Bài 4 trang 23 sgk GDCD 9

Đáp án bài 4 trang 23 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 giới thiệu với bạn bè trong tổ, trong lớp về một công trình hợp tác quốc tế ở địa phương.......

Bài 2 trang 23 sgk GDCD 9

Bài 2 trang 23 sgk GDCD 9

Đáp án bài 2 trang 23 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 Tăng cường trao đổi bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm học tập...

Bài 1 trang 22 sgk GDCD 9

Bài 1 trang 22 sgk GDCD 9

Đáp án bài 1 trang 22 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 Việt Nam – Lào hợp tác nỗ lực xoá đói giảm nghèo...