Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
Năm sáng tác:-
Tác giả:Nguyễn Trường Tộ
Hoàn cảnh sáng tác:Trích từ bản điều trần số 27 - Tế cấp bát điều (tám việc cần làm gấp)