Writing Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 10

Xuất bản: 01/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả:

Writing Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 4.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Skill Writing trang 44 unit 4 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Writing Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 10 ex1

Read the letter. Why did Quan write it? (Đọc lá thư. Tại sao Quân viết nó?)

11 Ha Nam Street

Dong Da, Ha Noi

27 February, 2013

Director

Happy Mind Charity Centre

25 Bao Ha Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the post of a volunteer teacher at Happy Mind Charity Centre. I saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22 nd. (Paragraph 1)

I have experience teaching young children. Actually, last summer, I spent two months being a tutor for a group of primary students in my area. I taught them Vietnamese and Mathematics. Their school work got much better after that. (Paragraph 2)

I am creative, patient and I have a great love for children. I can send you two references from my teachers and two from my students’ parents. (Paragraph 3)

I am available for an interview any day after school or at weekends. If my application is successful, I can start teaching from next month in the afternoon and at weekends. (Paragraph 4)

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Tran Manh Quan

Dịch:

11 phố Hà Nam

Đống Đa, Hà Nội

Ngày 27 tháng 2 năm 2013

Giám đốc

Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc

25 Bảo Hà, Hà Nội

Quý ông, quý bà thân mến,

Tôi viết thư để đăng ký làm giáo viên tình nguyện tại Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc. Tôi thấy quảng cáo trên Báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng Hai. (Đoạn 1)

Tôi có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Thực ra, mùa hè năm ngoái, tôi đã dành hai tháng để làm gia sư cho một nhóm học sinh tiểu học trong khu vực của tôi. Tôi dạy họ tiếng Việt và Toán. Công việc học của họ tốt hơn nhiều sau đó. (Đoạn văn bản 2)

Tôi sáng tạo, kiên nhẫn và tôi có một tình yêu tuyệt vời dành cho trẻ em. Tôi có thể gửi cho ông hai tài liệu tham khảo từ các giáo viên của tôi và từ cha mẹ của học sinh của tôi. (Đoạn 3)

Tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn bất cứ ngày nào sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu giảng dạy từ tháng sau vào buổi chiều và cuối tuần. (Đoạn 4)

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Trần Mạnh Quân

Gợi ý:

He wanted to apply for the volunteer teaching job.

(Anh ấy muốn xin vào làm công việc dạy tình nguyện)

Writing Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 10 ex2

Read the letter and answer the questions. (Đọc lá thư và trả lời câu hỏi.)

Gợi ý:

1. How did Quan find out about the job?

(Quân đã biết về công việc này bằng cách nào?)

=> He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22nd.

(Anh ấy nhìn thấy quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 2.)

2. Who did Quan teach last summer?

(Quân đã dạy ai mùa hè vừa rồi?)

=> He taught a group of primary students in his area.

(Anh ấy đã dạy cho một nhóm học sinh tiểu học tại địa phương anh ấy.)

3. How long did he teach them?

(Quân dạy các em ấy trong bao lâu?)

=> He taught them for two months.

(Anh ấy dạy chúng trong 2 tháng.)

4. How does Quan describe himself?

(Quân tự mô tả về mình như thế nào?)

=> He is creative, patient, and has great love for children.

(Anh ấy là người sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu to lớn đối với trẻ em.)

5. How many references can Quan give?

(Quân có thể đưa ra bao nhiêu thư giới thiệu?)

=> He can give four references.

(Anh ấy có thể gửi 4 thư giới thiệu.)

6. When can Quan start teaching?

(Khi nào Quân có thể bắt đầu dạy?)

=> He can start teaching from next month.

(Anh ấy có thể bắt đầu dạy từ tháng sau.)

Writing Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 10 ex3

Read the letter again. Match each paragraph in the letter with is purpose. (Đọc lại tức thư. Nối mỗi đoạn trong bức thư với mục đích.)

Gợi ý:

Paragraph 4 - a

Paragraph 1- b. Mentioning the job you are applying for and where you saw the advert.

(Đoạn 1 - b. Đề cập đến công việc bạn đang ứng tuyển và nơi bạn thấy quảng cáo.)

Paragraph 2- c. Telling why you are right for the job, mentioning your personal expriences and responsibilities.

(Đoạn 2- c. Trình bày tại sao bạn phù hợp với công việc, đề cập kinh nghiệm và trách nhiệm của bản thân.)

Paragraph 3- d. Listing your personal qualities and offering the references.

(Đoạn 3 - d. Liệt kê các phẩm chất và cung cấp thư giới thiệu.)

Paragraph 4- a. Saying you are available for an interview and when you could start work.

(Đoạn 4 - a. Cho biết bạn sẵn sàng phỏng vấn và khi nào bạn có thể bắt đầu công việc.)

Writing Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 10 ex4

Read the job advertisement. Answer the questions about it. (Đọc tin tuyển dụng công việc. Trả lời câu hỏi về nó.)

VOLUNTEERS NEEDED

We need reliable, hard-working volunteers to work at our Heart to Heart Charity Office.

Your job will include welcoming guests and receiving donations for our organisation.

Please apply in writing to: 15 Ha Thanh Street, Ha Noi, Viet Nam

Dịch:

CẦN TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chúng tôi cần các tình nguyện viên chăm chỉ, đáng tin cậy làm việc tại Văn phòng Tổ chức Từ thiện Từ Trái tim tới Trái tim.

Công việc của các bạn sẽ bao gồm việc tiếp đón khách khứa và tiếp nhận các đồ quyên góp cho tổ chức của chúng tôi.

Hãy viết thư ứng tuyển gửi tới: số 15 đường Hà Thành, Hà Nội, Việt Nam.

Gợi ý:

1. What qualities are needed for the job?

(Những phẩm chất cần có cho công việc là gì?)

=> Reliable and hard-working

(Đáng tin cậy và chăm chỉ)

2. What are the job’s duties?

(Nhiệm vụ của công việc là gì?)

=> Welcoming guests and receiving donations for the organisation.

(Đón khách và nhận đồ ủng hộ về cho tổ chức.)

Writing Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 10 ex5

You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3.

(Bạn có thể muốn làm tình nguyện tại Văn phòng Tình nguyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim. Hãy viết một lá thư trang trọng khoảng 140-160 từ để xin việc. Làm theo dàn ý bài viết ở bài 3.)

Gợi ý:

82 Duy Tan street, Cau Giay District, Ha Noi

29 July 2017

Director

Heart to Heart Charity Office 15 Ha Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the job of a volunteer at your Heart to Heart Charity Office. I saw the advertisement on our school notice board last Monday. I have experience of doing office work. Last summer, I had a chance to volunteer at the Happy Mind Charity Centre as a front office worker. There, I received visiting donors and volunteers as well. I am reliable, honest, hard-working, and good at communication. If necessary, I can send you a reference from the Director of the Happy Mind Charity Centre. I am available for an interview any day after school or at weekends. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoon and at weekends.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Huyen Chu

Dịch:

82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 1 tháng 1 năm 2020

Giám đốc

Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim, 15 Đường Hà Thành, Hà Nội

Kính gửi ông/bà,

Tôi viết thư này để xin dự tuyển vào vị trí tình nguyện viên tại Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim. Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng tại bảng thông báo của trường chúng tôi vào thứ hai tuần trước. Tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại văn phòng. Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã có cơ hội tham gia tình nguyện tại Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc với vai trò nhân viên lễ tân văn phòng. Ở đó, tôi đón tiếp mạnh thường quân (người quyên góp) cũng như các tình nguyện viên.Tôi là người đáng tin cậy, trung thực, chăm chỉ và giao tiếp tốt. Nếu cần, tôi có thể gửi ông/bà thư giới thiệu của Giám đốc Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc. Tôi sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau giờ ở trường hoặc cuối tuần. Nếu đơn ứng tuyển của tôi được chấp thuận tôi có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau, vào buổi chiều và cuối tuần.

Mong nhận được hồi âm từ ông/bà.

Trân trọng,

Huyen Chu

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM