Unit 9: What colour is it?

Lesson 3 unit 9 SGK Tiếng anh 3

Lesson 3 unit 9 SGK Tiếng anh 3

Giải tiếng anh 3 unit 9 lesson 3 với chủ đề What colour is it?. Hướng dẫn nhìn, nghe, chỉ và đọc lại lesson 3 unit 9 trang 60, 61 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Lesson 2 unit 9 SGK Tiếng anh 3

Lesson 2 unit 9 SGK Tiếng anh 3

Giải tiếng anh 3 unit 9 lesson 2 với chủ đề What colour is it?. Hướng dẫn nhìn, nghe, chỉ và đọc lại lesson 2 unit 9 trang 60, 61 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Lesson 1 unit 9 SGK Tiếng anh 3

Lesson 1 unit 9 SGK Tiếng anh 3

Giải tiếng anh 3 unit 9 lesson 1 với chủ đề What colour is it?. Hướng dẫn nhìn, nghe, chỉ và đọc lesson 1 unit 9 trang 58, 59 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3