Unit 8: This is my pen

Lesson 3 unit 8 SGK Tiếng anh 3

Lesson 3 unit 8 SGK Tiếng anh 3

Giải tiếng anh 3 unit 8 lesson 3 với chủ đề This is my pen. Hướng dẫn nhìn, nghe, chỉ và đọc lại lesson 3 unit 8 trang 56, 57 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Lesson 2 unit 8 SGK Tiếng anh 3

Lesson 2 unit 8 SGK Tiếng anh 3

Giải tiếng anh 3 unit 8 lesson 2 với chủ đề This is my pen. Hướng dẫn nhìn, nghe và đọc lesson 2 unit 8 trang 54, 55 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Lesson 1 unit 8 SGK Tiếng anh 3

Lesson 1 unit 8 SGK Tiếng anh 3

Giải tiếng anh 3 unit 8 lesson 1 với chủ đề This is my pen. Hướng dẫn nhìn, nghe, chỉ và đọc lại lesson 1 unit 8 trang 52, 53 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3