Where's the old chicken coop? It ___ by a windstorm last year

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

"Where's the old chicken coop?" - "It ___ by a windstorm last year."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

"Where's the old chicken coop?" - "It was destroyed by a windstorm last year."
Tạm dịch: "Chuồng gà cũ đâu rồi?" - "Nó bị tàn phá bởi một cơn bão vào năm ngoái."
Giải thích:
"last year" (năm ngoái) => dấu hiệu quá khứ đơn
"by a windstorm" (bởi một cơn bão) => bị động


Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X