There is a cloth store in front_________ my school.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
There is a cloth store in front_________ my school.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

in front of: ở đằng trước

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X