There ...... a number of reasons for the fall of the Roman Empire

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

There ...... a number of reasons for the fall of the Roman Empire

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

There are said to have been a number of reasons for the fall of the Roman Empire

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X