John ............ this task yesterday morning, but I did it for him. He owes me

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

John ............ this task yesterday morning, but I did it for him. He owes me a thank-you.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

John should have completed this task yesterday morning, but I did it for him. He owes me a thank-you.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X