The word assessing in paragraph 2 could best be replaced by ...............

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

The word "assessing" in paragraph 2 could best be replaced by ...............

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X