We arrived on time ................ the traffic was bad.

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

We arrived on time ................ the traffic was bad.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

We arrived on time although the traffic was bad.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X