The teacher made his students work hard for the exam.

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

The teacher made his students work hard for the exam.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

The teacher made his students work hard for the exam.
(Giáo viên đã khiến học sinh của mình phải làm việc chăm chỉ cho kỳ thi.)
=> The student was made to work hard by the teacher.
(Học sinh đã bị khiến cho làm việc chăm chỉ bởi giáo viên.)

Giải thích:
Vận dụng kiến thức về cấu trúc chuyển đổi câu bị động ở thì quá khứ đơn.
A. bị loại vì "are made" sai thì, thiếu "to" sau "made"
C. bị loại vì "are made" sai thì
D. bị loại vì thiếu "to" sau "made"

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X