The students … noisily when the teacher came into the classroom.

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 06/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
The students … noisily when the teacher came into the classroom.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

The students were talking noisily when the teacher came into the classroom.
Giải thích
Kiến thức: Thì quá khứ tiếp diễn
Hành động “the teacher came into the classroom” xen vào hành động đang xảy ra “The students were talking noisily”

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X