The old man ............ to hospital early. I think they did it too late

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

The old man ............ to hospital early. I think they did it too late

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

The old man should have been taken to hospital early. I think they did it too late.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X