The last time I talked to Rose was two years ago.

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
The last time I talked to Rose was two years ago.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X