The flight had to be delayed _______ the bad weather.

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences
The flight had to be delayed _______ the bad weather.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

The flight had to be delayed because of the bad weather.
Tạm dịch: Chuyến bay bị hoãn lại bởi vì thời tiết xấu.

Giải thích:
because of + N/Ving = because + clause: Do, bởi, vì
because: vì
despite: cho dù, mặc dù
when: khi nào

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X