The commission estimates that at least seven companies tookof the program.

Xuất bản: 27/05/2021 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

The commission estimates that at least seven companies took___________of the program.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A. advantage (n): lợi ích                                      
B. use (n): công dụng, sử dụng
C. benefit (n): lợi ích
D. dominate (v): thống trị
=> take advantage of: tận dụng lợi ích của
=> The commission estimates that at least seven companies took advantage of the program.
Tạm dịch: Ủy ban ước tính rằng ít nhất bảy công ty đã tận dụng chương trình này.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X