My mother used to be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

My mother used to be a woman of great __, but now she gets old and looks pale.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

My mother used to be a woman of great beauty,but now she gets old and looks pale.
-> Dịch nghĩa: Mẹ tôi từng là một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt trần, nhưng giờ bà đã có tuổi và trông kém sắc hơn.
Giải thích: Sau tính từ "great" ta cần một danh từ.
- beauty (n) vẻ đẹp.
- beautiful (adj) đẹp, hay
- beautifully (adv) tốt đẹp
- beautify (v) làm đẹp

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X