My father is very busy. _________, he is always willing to give a hand with the

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
My father is very busy. _________, he is always willing to give a hand with the housework.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

My father is very busy. However, he is always willing to give a hand with the
Tạm dịch: Bố tôi rất bận. Tuy nhiên, ông ấy vẫn luôn sẵn sàng giúp những công việc nhà.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X