Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trọng âm của các từ trong đáp án như sau:
balloon /bəˈluːn/
spirit /ˈspɪr.ɪt/
panda /ˈpæn.də/
island /ˈaɪ.lənd/
=> chọn đáp án A.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trọng âm của các từ trong đáp án như sau:
disappoint /ˌdɪs.əˈpɔɪnt/
satisfy /ˈsæt.ɪs.faɪ/
educate /ˈedʒ.u.keɪt/
recognise  /ˈrek.əɡ.naɪz/
=> chọn đáp án A.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X