In the past people believed that women's ............ roles were as mothers and

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

In the past people believed that women's ............ roles were as mothers and wives.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

In the past people believed that women's natural roles were as mothers and wives.
Chỗ trống cần điền một tính từ

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X