It was .............. we could not go out

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

It was .............. we could not go out

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

It was so cold that we could not go out

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X