It took hundreds of thousands of years for the world population to grow to 1

24/11/2020 433

Câu Hỏi:
It took hundreds of thousands of years for the world population to grow to 1 billion. However, in just another two centuries, it grew sevenfold. You know, in 2011, the total population of the world reached 7 billion. And today, it's about 7.5 billion. Tokyo, with 37.8 million residents, continues to be the largest city in the world in terms of population.
Advances in modern medicine are the main cause of this dramatic growth in the world population. It helps the birth rates increase and the death rates decline. The second contributor is the improvement in living standards. This leads to the rise of global lifespan, from 64.8 years in the early 1990s to 70.0 years today. Last but not least, the number of women of reproductive age is increasing day by day.
However, the rapid population growth can lead to the shortage in medical and educational facilities and services. The population grows fast so the demand for energy also increases. Therefore, energy shortages are also a big problem. In addition, air, water and land pollution caused by growing population in big cities has bad effects on people's health.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: However, in just another two centuries, it grew sevenfold
Dịch nghĩa: Tuy nhiên, chỉ trong hai thế kỷ, nó đã tăng gấp bảy lần.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Thông tin: And today, it's about 7.5 billion.
Dịch nghĩa: Và hôm nay, khoảng 7,5 tỷ.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: It helps the birth rates increase and the death rates decline.
Dịch nghĩa: Nó giúp tỷ lệ sinh tăng và tỷ lệ tử vong giảm
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: This leads to the rise of global lifespan, from 64.8 years in the early 1990s to 70.0 years today.
Dịch nghĩa: Điều này dẫn đến sự gia tăng tuổi thọ toàn cầu, từ 64,8 năm đầu những năm 1990 lên 70,0 năm nay.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Thông tin: Thông tin không có trong bài.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Thông tin: You know, in 2011, the total population of the world reached 7 billion.
Dịch nghĩa: Bạn biết đấy, năm 2011, tổng dân số thế giới đạt 7 tỷ.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: Tokyo, with 37.8 million residents, continues to be the largest city in the world in terms of population.
Dịch nghĩa: Tokyo, với 37,8 triệu dân, tiếp tục là thành phố lớn nhất thế giới về dân số.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Thông tin: Thông tin là toàn bộ đoạn 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Thông tin: Thông tin toàn bộ đoạn 3.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: In addition, air, water and land pollution caused by growing population in big cities has bad effects on people's health.
Dịch nghĩa: Ngoài ra, ô nhiễm không khí, nước và đất do dân số ngày càng tăng ở các thành phố lớn có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là i:/. Đáp án A phát âm là /ɜː/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ei/. Đáp án D phát âm là /ə/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /u/. Đáp án B phát âm là /o:/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /ə/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /æ/
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
C
Giải thích: Đáp án A, D, B trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 3.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X