I have just found the book ___

Xuất bản: 26/05/2021 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

I have just found the book ___

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

I have just found the book you were looking for.
-> Dịch nghĩa: Tôi vừa tìm thấy cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm.

Giải thích:

Trong mệnh đề quan hệ:

- which: cái mà => thay thế cho một danh từ chỉ vật; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ; hoặc lược bỏ khi nó đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định
- that: người mà/cái mà => thay thế cho “who”, “whom”, “which” hoặc lược bỏ khi nó đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định; không dùng giới từ trước “that”

Từ vựng:

- look (v): nhìn
- look for: tìm kiếm

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X