He will apply for a job ______

Xuất bản: 26/05/2021 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

He will apply for a job ______

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

He will apply for a job as soon as he graduates from university.
-> Dịch nghĩa: Anh ấy sẽ xin việc ngay khi tốt nghiệp đại học.
Giải thích:
A. when he is graduating from university -> khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
B. until he graduated from university -> cho đến khi anh ấy tốt nghiệp đại học
C. after he had graduated from university -> sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học
D. as soon as he graduates from university -> ngay khi anh ấy tốt nghiệp đại học.
- apply for : nộp đơn xin việc
- Vận dụng kiến thức về mệnh đề trạng ngữ, động từ của vế câu cho trước ở trong đề bài ở thì tương lai nhằm diễn tả một hành động chưa xảy ra hay sẽ xảy ra ở trong tương lai. Vì thế ở vế sau, ta không thể chia động từ ở thì quá khứ, quá khứ tiếp diễn hay quá khứ hoàn thành. => Loại bỏ đáp án A, B, C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Susan didn’t apply for the summer job in the café. She now regrets it.

A. Susan wishes that she had applied for the summer job in the café.

B. If only Susan didn’t apply for the summer job in the café.

C. Susan wishes that she applied for the summer job in the café.

D. Susan feels regret because she didn’t apply for the summer job in the café.

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X