_______, during this time, the beaches can be more crowded than usual.

Xuất bản: 30/10/2023 - Cập nhật: 30/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

_______, during this time, the beaches can be more crowded than usual.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Therefore, during this time, the beaches can be more crowded than usual.
Tạm dịch: Do đó, trong thời gian này, các bãi biển có thể đông đúc hơn bình thường.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X