Don’t forget to ring me up if ____ any changes in the timetable.

Xuất bản: 26/02/2021 - Cập nhật: 03/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
Don’t forget to ring me up if ____ any changes in the timetable.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Don’t forget to ring me up if there are any changes in the timetable.
Tạm dịch: Đừng quên gọi cho tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào trong lịch trình làm việc đấy.
Giải thích:
Áp dụng kiến thức về câu điều kiện loại 1, mệnh đề if ở câu này chia ở thì hiện tại đơn nên loại đáp án B, C.
Xét về nghĩa thì there are là phù hợp nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X