Children often like wearing … colours on Tet holidays.

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 06/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Children often like wearing … colours on Tet holidays.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Children often like wearing bright colours on Tet holidays.
(Dịch: Trẻ em thường thích mặc đồ có màu sắc tươi sáng trong ngày Tết.)
Giải thích
Kiến thức: Từ loại
Từ cần điền đứng trước bổ nghĩa cho danh từ colour.
=> Từ cần điền là tính từ, chọn Bright

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X