Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 Unit 1 Phonetics and Speaking

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức trong Unit 1 Phonetics and Speaking đã học

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Câu 8.
Câu 9.
Câu 10.
Câu 11.
Câu 12.
Câu 13.
Câu 14.
Câu 15.

đáp án Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 Unit 1 Phonetics and Speaking

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9C
Câu 2ACâu 10D
Câu 3ACâu 11C
Câu 4ACâu 12A
Câu 5DCâu 13D
Câu 6BCâu 14B
Câu 7ACâu 15B
Câu 8B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X