Trắc nghiệm Sử 8 bài 31 có đáp án

Trắc nghiệm Sử 8 bài 31 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 31 sử 8 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào năm 1858, Việt Nam vẫn là
Câu 2. Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế nào?
Câu 3. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là
Câu 4. Nhân tố nào dẫn đến sự chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
Câu 5. Đâu không phải lý do khiến thực dân Pháp xúc tiến xâm lược Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX?
Câu 6. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại xuất phát từ nguyên nhân khách quan nào?
Câu 7. Sau hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, tính chất xã hội Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?
Câu 8. Sự thất bại của phong trào nào ở cuối thế kỉ XIX chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến?
Câu 9. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
Câu 10. Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?
Câu 11. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX?
Câu 12. "Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra điCho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn BácKhi bờ bãi dần lui làng xóm khuấtBốn phía nhìn không một bóng hàng tre".(Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên)Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử nào?
Câu 13. Nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp là
Câu 14. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?
Câu 15. Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?
Câu 16. Kết quả lớp nhất của phong trào chống sưu thuế năm 1908 là gì?
Câu 17. Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
Câu 18. Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?
Câu 19. Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? Đó là những bậc nào?

đáp án Trắc nghiệm Sử 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11D
Câu 2BCâu 12A
Câu 3DCâu 13A
Câu 4ACâu 14A
Câu 5CCâu 15B
Câu 6CCâu 16C
Câu 7CCâu 17A
Câu 8ACâu 18D
Câu 9BCâu 19C
Câu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X