Trắc nghiệm Sử 8 bài 29 có đáp án

Trắc nghiệm Sử 8 bài 29 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 29 sử 8 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. #.Mục đích của Hội Duy Tân là gì?
Câu 2. Tổ chức phong trào Đông Du là ai?
Câu 3. Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh đã làm bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh nào?
Câu 4. Kết quả lớp nhất của phong trào chống sưu thuế năm 1908 là gì?
Câu 5. Vì sao trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất ở nông thông Việt Nam giảm sút?
Câu 6. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) do những sĩ phu nào lãnh đạo ?
Câu 7. Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình ?
Câu 8. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX đã chọn ?
Câu 9. Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam?
Câu 10. Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là
Câu 11. Sự thất bại của phong trào Đông Du đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?
Câu 12. "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" là quan điểm cứu nước của nhà cách mạng nào?

đáp án Trắc nghiệm Sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7B
Câu 2ACâu 8D
Câu 3BCâu 9C
Câu 4CCâu 10A
Câu 5CCâu 11C
Câu 6ACâu 12B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X