Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc gia - Đề số 7

Bộ đề Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc gia đề số 7 có đáp án chi tiết gồm các câu hỏi giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPTQG.

Câu 1. How many pages…………… so far?
Câu 2. We are too late. The plane …………… off ten minutes ago.
Câu 3. What a lovely boat! ___I ……………half a year building this boat.
Câu 4. How ____ since we ____ school?
Câu 5. I think John …………..tomorrow.
Câu 6. After he ------------ his driving test he bought a car.
Câu 7. When I got to the office, I ----------- that I had forgot to lock the door.
Câu 8. When she was 21 she -------------- across the United States.
Câu 9. He often ------------ so nervous before his exams.
Câu 10. How long have you ------------- he was a liar.
Câu 11. I’m sorry. I don’t understand what -----------------.
Câu 12. ------------- to the radio when you get up everyday?
Câu 13. My sweetheart --------------- smoking next week.
Câu 14. There is no red wine? I -------------- white, then.
Câu 15. When the phone rang she ------------ a letter.
Câu 16. As the sun ------------ I decided to go out.
Câu 17. I------------- your uncle tomorrow, so I’ll give him your note.
Câu 18. -------------- study hard when you were at school?
Câu 19. She is tired because she ------------- all day.
Câu 20. Has your teacher ever ------------ angry with you?
Câu 21. He ----------
Câu 22. They ------------ to the theatre twice so far this month.
Câu 23. My daughter ------------- university last June.
Câu 24. He hates his boss so he ------------- his job.
Câu 25. While the waiter was picking up the broken plates, he ---------- his finger.

đáp án Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc gia - Đề số 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14C
Câu 2BCâu 15D
Câu 3BCâu 16D
Câu 4DCâu 17D
Câu 5CCâu 18C
Câu 6ACâu 19B
Câu 7ACâu 20C
Câu 8ACâu 21A
Câu 9ACâu 22D
Câu 10DCâu 23A
Câu 11BCâu 24C
Câu 12ACâu 25A
Câu 13B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X