The more challenging the job is, .............. .

04/12/2020 9

Câu Hỏi:
The more challenging the job is, .............. .
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
The more challenging the job is, the more interesting it is to him.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X