...... is the natural environment in which plants or animals live.

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

...... is the natural environment in which plants or animals live.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Habitat is the natural environment in which plants or animals live.
Habitat (n): môi trường sống
Habitant (n): Người ở, người cư trú
Extinction (n): Sự tuyển chủng
Biodiversity (n): Đa dạng sinh học

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X