Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Năm sáng tác:1951
Tác giả:Hồ Chí Minh
Hoàn cảnh sáng tác:
Văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" được trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam họp tại Việt Bắc, trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhan đề do người biên soạn sách giáo khoa đặt.