Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking trang 10

Xuất bản: 07/02/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn dịch và giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking trang 10 chủ đề Equal job opportunities (Cơ hội việc làm bình đẳng)

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập skills: Speaking unit 6 SGK Tiếng Anh 10 về chủ đề Same work - same pay Equal job opportunities (Cơ hội việc làm bình đẳng) như sau:

Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking Ex1

Read the following phrases and sentences. Write A if it expresses an agreement and write D if it expresses a disagreement. Add two more expressions / sentences.

(Đọc những cụm từ và câu sau. Viết A nếu nó thể hiện đổng ý và viết D nếu nó hiện sự không đồng ý. Thêm 3 cụm từ hoặc câu.)

Hướng dẫn

1. D - I don’t think that... (Tôi không nghĩ rằng...)

2. A - I agree that... (Tôi đồng ý rằng...)

3. D - Yes, but... ( Có, nhưng...)

4. A - That’s true. ( Đúng vậy.)

5. A - I guess so. (Tôi đoán.)

6. D - Actually, I think... ( Thật sự tôi nghĩ...)

7. D - Sure, but... ( Chắc chắn nhưng…)

8. A - Exactly. /I couldn’t agree more. (Chính xác. / Tôi đồng ý )

Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking Ex2

Work in pairs. Do you agree or disagree with the following statements? Tell your partner, using the phrases and sentences in 1.

(Làm theo cặp. Em có đồng ý hoặc không đồng ý những câu sau? Nói cho bạn em, sử dụng những cụm từ và câu trong mục 1.)

Hướng dẫn

1.  Men are better leaders than women.

(Đàn ông làm lãnh đạo tốt hơn phụ nữ)

=> I don’t think that men are better leaders than women

(Tôi không nghĩ đàn ông làm nhà lãnh đạo tốt hơn phụ nữ.)

2. Women's natural roles are care-givers and housewives.

(Vai trò tự nhiên của phụ nữ làm trông nom và nội trợ)

=> I don’t think that women's natural roles are care-givers and housewives

(Tôi không nghĩ vai trò tự nhiên của phụ nữ là người trông nom nhà và nội trợ.)

3. Men are traditional decision-makers and bread-winners.

(Đàn ông là người đưa ra quyết định và là trụ cột)

=> That’s true. Men are traditional decision-makers and bread-winners.

(Thật vậy. Đàn ông là người quyết định truyền thống và là Lao động chính trong gia đình.)

4. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

(Phụ nữ làm việc chăm chỉ hơn đàn ông dù họ yếu hơn về thể chất)

=> That’s for sure. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

( Chắc chắn rồi. Phụ nữ chăm chỉ hơn đàn ông mặc dù họ yếu hơn về thể lực.)

5. Women may become trouble-makers because they are too talkative.

(Phụ nữ có thể trở thanh những kẻ gây rối vì họ quá nhiều chuyện)

=> I don’t think women may become trouble-makers because they are too talkative

(Tôi không nghĩ phụ nữ là người gây rắc rối vì họ quá nhiều chuyện.)

6. Men are not as good with children as women

(Đàn ông không giỏi chăm con như phụ nữ)

=> Exactly. Men are not as good with children as women.

(Chính xác. Đàn ông không tốt với trẻ em bằng phụ nữ. )

Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking Ex3

Unit 6 Speaking trang 10 SGK Tiếng Anh 10 ex3 ý a: Work in groups. Discuss if you agree or disagree with the statement 'Married women should not pursue a career , using sentences 1 -6 as reasons for your agreement or disagreement.

(Làm nhóm. Thảo luận em có đồng ý hay không đồng ý với câu “Phụ nữ kết hôn không nên theo đuổi sự nghiệp”, sử dụng câu 1-6 như là lý do cho việc đồng ý hoặc không đồng ý của em.)

1. Women should stay at home, doing housework and looking after their husbands and children.

(Phụ nữ nên ở nhà làm việc nhà và chăm sóc chồng con)

2. It is boring and tiring to do housework

(Thật buồn chán và mệt mỏi khi phải làm việc nhà)

3. Women often become passive and dependent on their husbands.

(Phụ nữ thường trở nên bị động và phụ thuộc vào chồng họ)

4. Women will be exhausted if they have to do two jobs: at work and at home.

(Phụ nữ sẽ bị mệt nếu họ có 2 công việc: ở nơi làm và ở nhà)

5. Women usually get less pay than men for doing the same job.

(Phụ nữ thường được trả lương ít hơn nam giới)

6. Men should share household tasks with their wives.

(Đàn ông nên chia sẻ việc nhà với vợ mình)

Example:

Student A: I think married women should not pursue a career. 

Student B: I agree. I believe they should stay at home, doing housework and loo after their husbands and children.

Student A: Actually, I think they should continue pursuing a career. It is boring tiring doing housework.

Hướng dẫn giải:

I disagree with that statement. It is boring and tiring to do housework. Men should share housework tasks with their wives. Women should have a job although women usually get less pay than men for doing the same job.

(Tôi không đồng ý câu đó. Làm việc nhà thật nhàm chán và mệt mỏi. Đàn ông nên chia sẻ công việc nhà với vợ. Phụ nữ nên có việc làm mặc dù phụ nữ thường được trả lương thấp hơn nam giới khi làm cùng một công việc.)

Unit 6 Speaking trang 10 SGK Tiếng Anh 10 ex3 ý b: Note down your group's discussion. Report the results to the class.

(Viết lại thảo luận của nhóm em. Báo cáo kết quả trước cả lớp.)

Hi everyone. Now I am going to tell all of you about some of our views whether married women should pursue a career or not. Most of us disagree with that statement. It is boring and tiring to do housework. Men should share housework tasks with their wives. Women should have a job although women usually get less pay than men for doing the same job. However, there are also some students think that married women shouldn't go to work. They suppose that women are the one who will make the home, so they should focus on doing housework and taking care of children. The men should the one who shoulders the burden of the family. How about you? What’s your opinion?

Thanks for listening.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Bây giờ tôi sẽ nói với tất cả các bạn về một số quan điểm của chúng tôi về việc phụ nữ đã kết hôn có nên theo đuổi sự nghiệp hay không. Hầu hết chúng tôi không đồng ý với nhận định đó. Làm việc nhà thật nhàm chán và mệt mỏi. Đàn ông nên chia sẻ công việc nhà với vợ. Phụ nữ nên có việc làm mặc dù phụ nữ thường được trả lương thấp hơn nam giới khi làm cùng một công việc. Tuy nhiên, cũng có một số bạn cho rằng phụ nữ đã có gia đình không nên đi làm. Họ cho rằng phụ nữ là người đảm đang, nên tập trung làm việc nhà và chăm sóc con cái. Đàn ông nên là người gánh vác gánh nặng gia đình. Còn bạn thì sao? Ý kiến của bạn là gì?

Cảm ơn đã lắng nghe.

-/-

Trên đây là tổng hợp những yêu cầu có trong bài Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking trang 10 mà Đọc tài liệu muốn gửi tới các em. Chúc các em học tốt!

- giải tiếng anh 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM