Unit 6 lớp 10 Writing (trang 11 - 12 SGK Tiếng Anh 10

Xuất bản: 05/02/2021 - Tác giả:

Unit 6 lớp 10 Writing trang 11 - 12 SGK Tiếng Anh 10 với hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong chủ đề Working Mothers (công việc của mẹ).

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Writing Unit 6 trang 11 unit 6 SGK Tiếng Anh 10 về chủ đề Working Mothers (Công việc của mẹ) như sau:

Unit 6 lớp 10 Writing Ex1

The following text about the advantages of 3. being a working mother is missing the detailed explanations. Put the explanations (a-c) in the yellow box in the appropriate blanks (1-3).

(Bài văn sau nói về những thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm mà đang thiếu những giải thích chi tiết. Đặt những giải thích (a - c) trong khung màu vàng vào trong khoảng trống thích hợp (1 - 3).)

Unit 6 lớp 10 Writing (trang 11 - 12 SGK Tiếng Anh 10

Đáp án

1. b

2. c

3. a

Ta có bài viết hoàn thiện như sau:

Advantages of being a working mother

Mothers should be greatly encouraged to work outside the home.

First, working mothers contribute to household income. They help their husbands pay household expenses and satisfy their children's growing needs. Life is getting more and more expensive, so women's salaries are becoming important to their household budgets.

Second, working mothers are good educators for their children. Experiences at work widen their knowledge and gradually mature them. Through working they discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and can find good ways to educate their children.

Finally, working mothers set good examples for their children. When children see how their parents work hard to support the families and share domestic responsibilities they will learn from them. Such family values as hard work, responsibilities and love are likely to pass down from generation to generation.

Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

Tạm dịch:

Thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm

Các bà mẹ nên được khuyến khích làm việc bên ngoài gia đình.

Đầu tiên, các bà mẹ đi làm đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình. Họ giúp chồng thanh toán các chi phí trong nhà và thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con cái. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ nên lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng đối với ngân sách gia đình của họ.

Thứ hai, các bà mẹ đi làm là những nhà giáo dục tốt cho con cái của họ. Kinh nghiệm làm việc mở mang kiến ​​thức của họ và dần dần trưởng thành họ. Thông qua việc làm việc, họ phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách tốt để giáo dục con cái.

Cuối cùng, các bà mẹ đang làm việc nêu gương tốt cho con cái của họ. Khi con cái nhìn thấy cách cha mẹ chúng làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học hỏi từ họ. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu thương có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rõ ràng, các bà mẹ nên được hỗ trợ mạnh mẽ để làm việc bên ngoài gia đình.

Unit 6 lớp 10 Writing Ex2

Read the text in 1 again. Complete the following outline.

(Đọc bài văn lần nữa. Hoàn thành dàn bài sau.)

Gợi ý

Topic sentence: Mothers should be greatly encouraged to work outside the home.

A. Supporting idea 1: Working mothers contribute to household income.

Explanations:

1. They help pay household expenses and satisfy children’s growing needs.

2. Life is getting expensive, so women’s salaries are becoming important.

B. Supporting idea 2: Working mothers are good educators for their children.

Explanations:

1. Experiences at work widen their knowledge and mature them.

2. They discover strengths and weaknesses, become more knowledgeable and look for good ways to educate children.

C. Supporting idea 3: Working mothers set good examples for their children.

Explanations:

1. Children see parents work hard and share domestic responsibilities, and they learn from them.

2. Such family values as hard work, responsibilities and love pass down.

Concluding sentence: Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

Tạm dịch:

Câu chủ đề: Các bà mẹ nên được khuyến khích làm việc bên ngoài gia đình.

A. Ý kiến hỗ trợ 1: Các bà mẹ đi làm đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình.

Giải thích:

1. Họ giúp thanh toán các chi phí gia đình và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của trẻ em.

2. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ, vì vậy tiền lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng.

B. Ý kiến ủng hộ 2: Các bà mẹ đi làm là những người giáo dục tốt cho con cái của họ.

Giải thích:

1. Kinh nghiệm làm việc mở rộng kiến thức và họ trưởng thành hơn.

2. Họ phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu, hiểu biết hơn và tìm kiếm những cách tốt để giáo dục trẻ.

C. Ý kiến hỗ trợ 3: Những bà mẹ đang làm việc nêu gương tốt cho con cái họ.

Giải thích:

1. Trẻ em thấy cha mẹ làm việc chăm chỉ và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, và chúng học hỏi từ họ.

2. Những giá trị gia đình như sự chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu thương được truyền lại.

Câu kết luận: Rõ ràng, các bà mẹ nên được hỗ trợ mạnh mẽ để làm việc bên ngoài gia đình.

Unit 6 lớp 10 Writing Ex3

Discuss with a partner how the following words are used in the text in 2.

(Thảo luận với một người bạn em, những từ sau được dùng trong bài văn có trong mục 2.)

Gợi ý

First, secondly, finally, clearly: These words are used to connect or sequence the ideas in writing.

(Những từ này được dùng để liên kết hoặc duy trì trình tự các ý trong bài viết.)

Writing Unit 6 lớp 10 Ex4

Write a similar text about the disadvantages of being a working mother.

(Viết một bài tương tự về bất lợi của người mẹ đi làm. )

Gợi ý

Disadvantages of being a working mother

A. having traditional roles: housewives, housekeepers; doing housework, looking after husbands and children; caregivers for elderly people

B. not having enough time: men work at office, women work at office and at home; after work, do chores, take care of families, no time to relax

C. not being good workers: tiring household chores affect work, cannot concentrate or work effectively; worry about kids and housework

Hướng dẫn viết: 

Mothers should be strongly discouraged from working outside the home

First, women have traditional roles as housewives and housekeepers. They should stay home, doing housework and looking after their husbands and children. In extended families where more than two generations live together, women are also the main caregivers for elderly people.

Secondly, working mothers do not have enough time. Men’s work finish at the office, but women’s work is extended to their households. After an eight-hour working day, these exhausted women have to do household chores, take care of their husbands and children without having time to relax.

Finally, working mothers can not be good workers. Tiring and boring chores at home negatively affect women’s tasks in their working place. They can not concentrate or work effectively as those who do not have to worry about taking kids to school, picking them up after school and doing housework.

Clearly, mothers should not be encouraged to work outside the home.

Tạm dịch:

Không khuyến khích các bà mẹ làm việc bên ngoài

Đầu tiên, phụ nữ có vai trò truyền thống như là nội trợ và quản gia. Họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng và con cái của họ. Ở những đại gia đình mà có hơn 2 thế hệ sống cùng nhau, phụ nữ cũng là người chăm sóc chính cho những người lớn hơn.

Thứ hai, những người mẹ đi làm không có đủ thời gian. Công việc của đàn ông hoàn thành ở văn phòng, nhưng công việc của phụ nữ kéo dài đến nhà của họ. Sau một ngày làm việc 8 tiếng, những người phụ nữ mệt mỏi này phải làm những việc nhà, chăm sóc chồng và con cái của họ mà không có thời gian để thư giãn.

Cuối cùng, những người phụ nữ đi làm không thể là những nhân viên tốt. Việc nhà chán và mệt mỏi ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ của phụ nữ ở nơi làm việc. Họ không thể tập trung hoặc làm việc hiệu quả như những người không phải lo lắng về việc đưa con cái đến trường, đón chúng sau giờ học và làm việc nhà.

Rõ ràng, những người mẹ không nên được khuyến khích làm việc bên ngoài.

-/-

Trên đây là tổng hợp những yêu cầu có trong bài Unit 6 lớp 10 Writing trang 11 - 12 SGK Tiếng Anh 10 mà Đọc tài liệu muốn gửi tới các em. Chúc các em học tốt!

- giải tiếng anh 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM