Hướng dẫn làm Lesson 1 Unit 5 SGK Tiếng anh 5

Xuất bản: 28/08/2018 - Tác giả:

Tổng hợp hướng dẫn giải Unit 5 Lesson 1 trang 30, 31 sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 chủ đề Where will you be this weekend?

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:


a. - What will you do this weekend?

- I think my family and 1 will go for a picnic.

- Great! That will be a lot of fun.

b. - What about you, Tony? Where will you be on Saturday?

- I think I'll be in the mountains.

c. - What about you, Phong? Where will you be?

- I'll be at home.

d. - At home? Why?

- Because I have to study.

Hướng dẫn dịch:

a. - Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?

- Mình nghĩ gia đình mình và mình sẽ đi dã ngoại.

- Tuyệt! Sẽ rất là thú vị đó.

b. - Thế còn bạn, Tony? Bạn sẽ ở đâu vào thứ Bảy này?

- Mình nghĩ mình sẽ ở vùng núi.

c. - Thế còn bạn, Phong? Bạn sẽ ở đâu?

- Mình sẽ ở nhà.

d. - Ở nhà ư? Tại sao?

- Bởi vì mình phải học bài.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:


Where will you be this weekend? (Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?)

I think I'll be    . (Mình nghĩ mình sẽ ở    .)

a.    Where will you be this weekend?

I think I'll be in the countryside.

b.    Where will you be this weekend?

I think I'll be on the beach.

c.    Where will you be this weekend?

I think I'll be at school.

d.    Where will you be this weekend?

I think I'll be by the sea.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở vùng quê.

b. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở trên biển.

c. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở ở nhà.

d. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở bên bờ biển.

Bài 3​​​​​​​. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about where you will be this weekend. (Hỏi và trả lời các câu hỏi: bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này.)

- Where will you be this weekend? I think I'll be at home.

- Where will you be this weekend? I think I'll be in the park.

- Where will you be this weekend? I think I'll be on the beach.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở nhà.

- Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở trong công viên.

- Bạn sẽ ở đâu vào cuốỉ tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ờ trên bãi biển.

Bài 4​​​​​​​. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu)

Bài nghe:


1. c

2. a

3. b

1. Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow?

Mai: What day is it tomorrow?

Tony: It's Saturday.

Mai: Oh, I think 1 11 be at the seaside.

2. Nam: Do you want to go for a picnic next week?

Linda: Where will it be?

Nam: It'll be in the mountains.

Linda: Yes, please. That'll be a lot of fun.

3. Linda: Will you be at home next week?

Phong: Next week?

Linda: Yes.

Phong: I don't know. Maybe I'll be in the countryside.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Chào Mai. Ngày mai bạn sẽ ở đâu?

Mai: Ngày mai là ngày gì?

Tony: Là thứ Bảy.

Mai: Ồ, mình nghĩ là mình sẽ ở bãi biển.

2. Nam: Bạn có muốn đi dã ngoại tuần tới không?

Linda: Ở đâu cơ?

Nam: Ở vùng núi.

Linda: Ừ. Sẽ rất vui đó.

3. Linda: Tuần tới bạn có ở nhà không?

Phong: Tuần tới ư?

Linda: Ừ.

Phong: Mình không biết. Có lẽ mình sẽ ở vùng thôn quê.

Bài 5​​​​​​​. Read and match. (Đọc và nối)

1. C2. D3. A4. B

Hướng dẫn dịch:

1Cuối tuần này bạn sẽ ở đâu?cMình nghĩ mình sẽ ở nhà.
2Ngày mai Mai sẽ ở đâu?dCô ấy sẽ ở bãi biển.
3Phong sẽ ở đâu tuần tới?aBạn ấy sẽ ở vùng núi.
4Peter và Linda sẽ ở đâu tháng tới?bHọ sẽ ở biển.

Bài 6​​​​​​​. Let's sing. (Cùng hát)

Bài nghe:


Where will you be?

Where will you be next weekend?

In the mountains or the countryside? I think I'll be in the mountains. Where will you be tomorrow?

At the seaside or at school?

1 think I'll be at the seaside.

Where will you be next year?

In Viet Nam or England?

I think I'll be injingland.

Hướng dẫn dịch:

Bạn sẽ ở đâu?

Bạn sẽ ở đâu cuối tuấn tói?

Ở vùng núi hay ở vùng thôn quê? Mình nghĩ mình sẽ ở vùng núi. Bạn sẽ ở đâu ngày mai?

Ở bãi biển hay ở trường học? Mình nghĩ mình sẽ ở bãi biển.

Bạn sẽ ở đâu năm tói?

Ở Việt Nam hay ở Anh?

Mình nghĩ mình sẽ ở Anh.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM