Hướng dẫn làm Lesson 1 Unit 5 SGK Tiếng anh 5

Tổng hợp hướng dẫn giải Unit 5 Lesson 1 trang 30, 31 sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 chủ đề Where will you be this weekend?

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:


 

a. - What will you do this weekend?

- I think my family and 1 will go for a picnic.

- Great! That will be a lot of fun.

b. - What about you, Tony? Where will you be on Saturday?

- I think I'll be in the mountains.

c. - What about you, Phong? Where will you be?

- I'll be at home.

d. - At home? Why?

- Because I have to study.

Hướng dẫn dịch:

a. - Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?

- Mình nghĩ gia đình mình và mình sẽ đi dã ngoại.

- Tuyệt! Sẽ rất là thú vị đó.

b. - Thế còn bạn, Tony? Bạn sẽ ở đâu vào thứ Bảy này?

- Mình nghĩ mình sẽ ở vùng núi.

c. - Thế còn bạn, Phong? Bạn sẽ ở đâu?

- Mình sẽ ở nhà.

d. - Ở nhà ư? Tại sao?

- Bởi vì mình phải học bài.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:


 

Where will you be this weekend? (Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?)

I think I'll be    . (Mình nghĩ mình sẽ ở    .)

a.    Where will you be this weekend?

I think I'll be in the countryside.

b.    Where will you be this weekend?

I think I'll be on the beach.

c.    Where will you be this weekend?

I think I'll be at school.

d.    Where will you be this weekend?

I think I'll be by the sea.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở vùng quê.

b. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở trên biển.

c. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở ở nhà.

d. Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Mình nghĩ mình sẽ ở bên bờ biển.

Bài 3​​​​​​​. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about where you will be this weekend. (Hỏi và trả lời các câu hỏi: bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này.)

- Where will you be this weekend? I think I'll be at home.

- Where will you be this weekend? I think I'll be in the park.

- Where will you be this weekend? I think I'll be on the beach.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở nhà.

- Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở trong công viên.

- Bạn sẽ ở đâu vào cuốỉ tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ờ trên bãi biển.

Bài 4​​​​​​​. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu)

Bài nghe:


 

1. c 

2. a 

3. b

1. Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow?

Mai: What day is it tomorrow?

Tony: It's Saturday.

Mai: Oh, I think 1 11 be at the seaside.

2. Nam: Do you want to go for a picnic next week?

Linda: Where will it be?

Nam: It'll be in the mountains.

Linda: Yes, please. That'll be a lot of fun.

3. Linda: Will you be at home next week?

Phong: Next week?

Linda: Yes.

Phong: I don't know. Maybe I'll be in the countryside.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Chào Mai. Ngày mai bạn sẽ ở đâu?

Mai: Ngày mai là ngày gì?

Tony: Là thứ Bảy.

Mai: Ồ, mình nghĩ là mình sẽ ở bãi biển.

2. Nam: Bạn có muốn đi dã ngoại tuần tới không?

Linda: Ở đâu cơ?

Nam: Ở vùng núi.

Linda: Ừ. Sẽ rất vui đó.

3. Linda: Tuần tới bạn có ở nhà không?

Phong: Tuần tới ư?

Linda: Ừ.

Phong: Mình không biết. Có lẽ mình sẽ ở vùng thôn quê.

Bài 5​​​​​​​. Read and match. (Đọc và nối)

1. C 2. D 3. A 4. B

Hướng dẫn dịch:

1 Cuối tuần này bạn sẽ ở đâu? c Mình nghĩ mình sẽ ở nhà.
2 Ngày mai Mai sẽ ở đâu? d Cô ấy sẽ ở bãi biển.
3 Phong sẽ ở đâu tuần tới? a Bạn ấy sẽ ở vùng núi.
4 Peter và Linda sẽ ở đâu tháng tới? b Họ sẽ ở biển.

Bài 6​​​​​​​. Let's sing. (Cùng hát)

Bài nghe:


 

Where will you be?

Where will you be next weekend?

In the mountains or the countryside? I think I'll be in the mountains. Where will you be tomorrow?

At the seaside or at school?

1 think I'll be at the seaside.

Where will you be next year?

In Viet Nam or England?

I think I'll be injingland.

Hướng dẫn dịch:

Bạn sẽ ở đâu?

Bạn sẽ ở đâu cuối tuấn tói?

Ở vùng núi hay ở vùng thôn quê? Mình nghĩ mình sẽ ở vùng núi. Bạn sẽ ở đâu ngày mai?

Ở bãi biển hay ở trường học? Mình nghĩ mình sẽ ở bãi biển.

Bạn sẽ ở đâu năm tói?

Ở Việt Nam hay ở Anh?

Mình nghĩ mình sẽ ở Anh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm Lesson 1 Unit 5 SGK Tiếng anh 5 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    05:14 AM
28/08/2018    05:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu