Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Ôn tập về hình học trang 176, 177 SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về hình học phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3 trang 176,177 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?

Giải bài Ôn tập về hình học trang 176, 177 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hình A ứng với cách gọi: Đường thẳng AB.

Hình B ứng với tên gọi: Đoạn thẳng AB.

Hình C ứng với tên gọi: Đường gấp khúc OPQR.

Hình D ứng với tên gọi: Hình tam giác ABC.

Hình E ứng với tên gọi: Hình vuông MNPQ.

Hình G ứng với tên gọi: Hình chữ nhật GHIK.

Hình H ứng với tên gọi: Hình tứ giác ABCD.

Câu 2. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

a) Hai hình tam giác

Giải bài Ôn tập về hình học trang 176, 177 SGK Toán 2 ảnh 2
b) Một hình tam giác và một hình tứ giác

Giải bài Ôn tập về hình học trang 176, 177 SGK Toán 2 ảnh 3

Đáp án

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng như sau:

a)

Giải bài Ôn tập về hình học trang 176, 177 SGK Toán 2 ảnh 4

b) 

Giải bài Ôn tập về hình học trang 176, 177 SGK Toán 2 ảnh 5
Câu 3. Trong hình vẽ bên có:

Giải bài Ôn tập về hình học trang 176, 177 SGK Toán 2 ảnh 6
a) Mấy hình tam giác ?

b) Mấy hình chữ nhật ?

Đáp án 

Ghi tên hình và đếm:

a) Có 5 hình tam giác: AEG, ABE, BCE, CDE, ACE.

b) Có 3 hình chữ nhật: ABEG, BCDE, ACDG.

doctailieu.com
Back to top