Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177, 178 SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4,5 trang 177,178 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

Giải bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177, 178 SGK Toán 2 câu 1
Đáp án

a) Đường gấp khúc ABCD là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc GHKM là:

20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)

Đáp số: 80mm.

Câu 2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 30cm, BC = 15cm, AC = 35cm.

Lời giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

30 + 15 + 35 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

Câu 3. Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm.

Đáp án

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm.

Câu 4. Em thử đoán xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn.

Giải bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177, 178 SGK Toán 2 câu 4
Lời giải

Ước lượng bằng mắt, ta thấy:

Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, OP, QC bằng độ dài đoạn thẳng AB.

Tổng độ dài các đoạn thẳng AM, NO, PQ bằng độ dài đoạn thẳng BC.

Vậy độ dài hai đường gấp khúc ABC và AMNOPQC bằng nhau.

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 6 = 11 (cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 =11 (cm)

Vậy độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

Câu 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Giải bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177, 178 SGK Toán 2 câu 5
 

Đáp án

Có thể xếp hình như sau:

Giải bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177, 178 SGK Toán 2 đáp án câu 5
 

doctailieu.com
Back to top