Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4,5 trang 168 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Viết các số:

Chín trăm mười lăm                                 Hai trăm năm mươi

Sáu trăm chín mươi lăm                           Ba trăm bảy mươi mốt

Bảy trăm mười bốn                                 Chín trăm

Năm trăm hai mươi tư                              Mốt trăm chín mươi chín

Một trăm linh một                                   Năm trăm năm mươi lăm

Đáp án

Các số được viết lần lượt như sau:

915; 695; 714; 524; 101

250 ; 371; 900; 199; 555

Câu 2. Số ?

a) 

380 381       383             386                   390

b)

500        502                            507        509       

c) 

700 710 720                                      790      

Đáp án

a) 

380 381 382 383  384 385 386 387 388 389 390

b)

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509  510

c) 

700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800

Câu 3. Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

100;...; 300;...;...;...;700;....;....;1000

Đáp án

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

Câu 4. Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

372...299                                    631 ...640

465...700                                    909...902 + 7

534....500 + 34                            708...807

Đáp án

372 > 299                                    631 < 640

465 < 700                                    909 = 902 + 7

534 = 500 + 34                             708 < 807

Câu 5.

a) Viết số bé nhất có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số.

c) Viết số liền sau của 999.

Đáp án

a) Viết số bé nhất có ba chữ số là số 100.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số là số 999.

c) Viết số liền sau của 999 là số 1000.

doctailieu.com
Back to top