Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4 trang 169 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào ?

Giải bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) SGK Toán 2 câu 1
Đáp án

Nối số 307 với cách đọc d)                    Nối số 650 với cách đọc b)

Nối số 811 với cách đọc i )                    Nối số 596 với cách đọc h)

Nối số 939 với cách đọc a)                    Nối số 745 với cách đọc c)

Nối số 125 với cách đọc g)                    Nối số 484 với cách đọc e)

Câu 2.

a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu:

     842 = 800 + 40 + 2

b) Viết theo mẫu:

300 + 60 + 9 = 369

800 + 90 + 5 = 

200 + 20 + 2 =

700 + 60 + 8 =

600 + 50 =

800 + 8 =

Đáp án

a) 842 = 800 + 40 + 2

965 = 900 + 60 + 5

477 = 400 + 70 + 7

618 = 600 + 10 + 8

593 = 500 + 90 + 3

404 = 400 + 4

b) 300 + 60 + 9 = 369

300 + 90 + 5 = 895

200 + 20 + 2 = 222

700 + 60 + 8 = 768

600 + 50 = 650

800 + 8 = 808

Câu 3. Viết các số 285, 257, 279, 297 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé.

b) Từ bé đến lớn.

Đáp án

a) 297; 285; 279; 257.

b) 257; 279; 285; 297.

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 462; 464; 466;....

b) 353; 355; 357;....

c) 815; 825; 835;....

Đáp án

462; 464; 466; 468

353; 355; 357; 359

815; 825; 835; 845

doctailieu.com
Back to top