Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C1 trang 12 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C1 trang 12 SGK Vật lý 6-Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Đề bài:

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

1 m³ = (1)...... dm³= (2)..............cm³ .

1 m³ = (3)........lít = (4)..........ml = (5)............cc.

Đáp án:

1 m³ = 1000 dm³ = 1000000 cm³

 1 m³ = 1000 lít = 1000000 ml = 1000000cc

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    10:06 AM
14/07/2018    10:06 AM
Back to top